Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Θέατρο Απόλλων αποτελεί χώρο ανάδειξης της θεατρικής τέχνης στην πολιτιστική δραστηριότητα του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης και την κοινωνική ζωή του νησιού. Παράλληλα, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Σύρου, καθώς αποτελεί έμβλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ερμούπολης.

Κατασκευάστηκε το 1864 σε σχέδιο του Ιταλού αρχιτέκτονα Πιέτρο Σαμπό που εμπνεύστηκε τον σχεδιασμό του από τέσσερα εντυπωσιακά ιταλικά πρότυπα συμπεριλαμβανομένης της Σκάλας του Μιλάνου και έκτοτε κοσμεί την καρδιά της πρωτεύουσας των Κυκλάδων. Φιλοξενεί διάφορες καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, διάσημα θεατρικά έργα και παραστάσεις παγκόσμιου βεληνεκούς.

Λειτουργεί ως χώρος καλλιτεχνικής δημιουργίας και ελεύθερης διακίνησης και ανταλλαγής ιδεών και αισθητικών αντιλήψεων, οι οποίες προάγουν τις ανθρωπιστικές αξίες του πολιτισμού και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή.

Σκοπός της λειτουργίας του Θεάτρου Απόλλων είναι η συμβολή του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, ως φορέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην απρόσκοπτη και ελεύθερη επικοινωνία των πολιτών με την τέχνη του θεάτρου, την καλλιτεχνική δημιουργία και τον πολιτισμό. Για το σκοπό αυτό φιλοξενεί την επαγγελματική και ερασιτεχνική θεατρική δημιουργία, τοπική και μη, προωθεί την οργάνωση αφιερωμάτων στην ιστορία, σε ρεύματα και προσωπικότητες του θεάτρου και συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της θεατρικής τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Προέχουσα θέση στη δραστηριότητα του Θεάτρου Απόλλων κατέχουν η υποστήριξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας και του έργου των νέων καλλιτεχνών καθώς και των τοπικών θεατρικών πολιτιστικών φορέων και άλλων.

ΑΡΘΡΟ 1- Λειτουργία του Θεάτρου Απόλλων

 • Ορισμοί και ορολογία:
 • Ως «αρμόδια υπηρεσία» ορίζεται η υπηρεσία υπό την εποπτεία και την αρμοδιότητα της οποίας λειτουργεί το Θέατρο Απόλλων, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης.
 • Ως «προσωπικό του Θεάτρου Απόλλων» ορίζονται οι εκάστοτε τοποθετημένοι στο Θέατρο Απόλλων δημοτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν προσληφθεί στον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και ιδιώτες οι οποίοι έχουν συνάψει σχετική σύμβαση εργασίας με τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης, η οποία αφορά την λειτουργία, συντήρηση, επίβλεψη του Θεάτρου Απόλλων και των εγκαταστάσεων αυτού.
 • Ως «εκδήλωση» ορίζεται ενδεικτικά κάθε παράσταση, προβολή, συνέδριο και κάθε άλλη δράση συμβατή με τη φύση και τον ιστορικό χαρακτήρα του Θεάτρου Απόλλων.
 • Ως «διοργανωτής» ορίζεται το σωματείο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, εταιρεία κάθε μορφής, ίδρυμα, δημόσια υπηρεσία και εν γένει Οργανισμός, στον οποίο παραχωρείται η χρήση του Θεάτρου Απόλλων προκειμένου να πραγματοποιήσει εκδήλωση.
 • Ως «επισκέπτης» ορίζεται το άτομο ή ομάδα ατόμων που επισκέπτονται το Θέατρο Απόλλων για λόγους τουριστικούς, ιστορικούς και εκπαιδευτικούς.
  • Το Θέατρο Απόλλων λειτουργεί υπό την ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας. Το ωράριο λειτουργίας του Θεάτρου Απόλλων καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ισχύει από την δημοσίευση της σχετικής έγκρισης του εκάστοτε αρμόδιου ελεγκτικού φορέα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση, την εισήγηση στην Επιτροπή Πολιτισμού και την υλοποίηση του προγράμματος των θεατρικών παραστάσεων και των λοιπών καλλιτεχνικών και άλλων εκδηλώσεων, οι οποίες φιλοξενούνται στο Θέατρο Απόλλων και εγκρίνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης, είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό του ωραρίου επισκεψιμότητας του Θεάτρου Απόλλων.
  • Η αρμόδια υπηρεσία, σε συνεργασία με τις λοιπές συναρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, μεριμνά για τη συντήρηση των χώρων του Θεάτρου Απόλλων, την προμήθεια, τη λειτουργία και τη συντήρηση κάθε είδους εξοπλισμού του, την καθαριότητα και τη φύλαξη, όπως και τη συστηματική τήρηση του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας του.
  • Το Θέατρο Απόλλων, μετά την ολοκλήρωση του καλοκαιρινού προγράμματος εκδηλώσεων, θα παραμένει κλειστό κατά τη χρονική περίοδο διάρκειας ενός μήνα που θα ορίζεται από την αρμόδια υπηρεσία, ώστε να πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης. Ακόμη, για την καλύτερη λειτουργία του Θεάτρου Απόλλων, προβλέπεται μία μέρα κενό ανάμεσα στις παραχωρήσεις χρήσης του. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά αν προκύψουν κατά την κρίση του, έκτακτοι λόγοι.

ΑΡΘΡΟ 2- Παραχώρηση της χρήσης του Θεάτρου Απόλλων

 • Η χρήση της αίθουσας εκδηλώσεων του Θεάτρου Απόλλων καθώς και των λοιπών χώρων, εσωτερικών και εξωτερικών, μπορεί να παραχωρείται σε σωματεία, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, εταιρείες κάθε μορφής, ιδρύματα, δημόσιες υπηρεσίες και εν γένει Οργανισμούς, οι οποίοι θα αναφέρονται ως

«διοργανωτής» στον παρόντα κανονισμό, για λόγους συντομίας.

 • Το Θέατρο Απόλλων χρησιμοποιείται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα για τη φιλοξενία θεατρικών παραστάσεων. Το Θέατρο Απόλλων μπορεί να φιλοξενήσει και άλλα καλλιτεχνικά και πολιτιστικά γεγονότα, μουσικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, όπως και πολιτιστικές εκδηλώσεις και συνέδρια.
 • Η φιλοσοφία και οι προτεραιότητες του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης δυνάμει των οποίων και γίνεται η παραχώρηση χρήσης των χώρων, προκύπτουν από τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνουν το πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, με κριτήριο την υψηλή ποιότητα των εκδηλώσεων. Επίσης συνεκτιμώνται τόσο η αξιοπιστία του αιτούμενου την παραχώρηση της χρήσης, η αρτιότητα της πρότασης τόσο ως προς το καλλιτεχνικό όσο και ως προς το τεχνικό μέρος αυτής, το υψηλό επίπεδο των συμμετεχόντων και του περιεχομένου της προτεινόμενης δράσης και η δυνατότητα απήχησής της στην τοπική κοινωνία. Η έκφραση των νέων τάσεων και ρευμάτων της τέχνης καθώς και η χρήση νέων τεχνολογιών αποτελεί επίσης κριτήριο για την αξιολόγηση της πρότασης. Με την τήρηση της κατά νόμο διαδικασίας, τα όργανα που είναι αρμόδια για την παραχώρηση χρήσης των χώρων διατηρούν το δικαίωμα να μην επιτρέπουν την παραχώρηση χρήσης των χώρων για σκοπούς που δεν συνάδουν κατά την κρίση τους με τη φιλοσοφία και τις προτεραιότητες αυτές, προσβάλλουν και δεν προάγουν τον πολιτισμό και την ανάδειξη του Θεάτρου Απόλλων, ή είναι αντίθετες με τον Νόμο, τα χρηστά ήθη ή τις εκάστοτε κρατούσες κοινωνικές θέσεις.
 • Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης σε ουδεμία περίπτωση φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο της εκδήλωσης, εφόσον αυτό διαφοροποιείται αυθαιρέτως από το υποβληθέν εκ μέρους του διοργανωτή πρόγραμμα εκδήλωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2.6 του παρόντος κανονισμού καθώς και για τα πνευματικά δικαιώματα που τυχόν προβληθούν από οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο.
 • Ο χώρος του Θεάτρου Απόλλων δεν παραχωρείται για τους σκοπούς πραγματοποίησης σχολικών εορτών πλην θεατρικών και λοιπών εκδηλώσεων από σχολικές ομάδες, που αποτελούνται από παιδιά ηλικίας άνω των οκτώ (8) ετών και πάντα με τη συνοδεία και επίβλεψη ενηλίκων. Η παραχώρηση θα επιτρέπεται κατά την περίοδο από Οκτώβριο έως και Απρίλιο. Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης δε φέρει καμιά ευθύνη για την ασφάλεια και την επίβλεψη των παιδιών, την υγεία ή την σωματική ακεραιότητα αυτών, κατά τη διάρκεια των προβών και των εκδηλώσεων, η οποία ευθύνη βαρύνει τον διοργανωτή, τον γονέα ή τον τυχόν επιβλέποντα εκπαιδευτικό ή άλλο αρμόδιο πρόσωπο ή φορέα, τα στοιχεία του οποίου θα πρέπει να γνωστοποιούνται εκ τον προτέρων στην αρμόδια υπηρεσία.
 • Η παραχώρηση χρήσης του Θεάτρου Απόλλων σε κάθε διοργανωτή εξετάζεται, ύστερα από την υποβολή σχετικού αιτήματος, το οποίο πρέπει να κατατίθεται στο πρωτόκολλο του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την εκδήλωσή του ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων. Στο αίτημα για την παραχώρηση χρήσης του Θεάτρου Απόλλων πρέπει να σημειώνονται με σαφήνεια τα πλήρη στοιχεία του διοργανωτή (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ, εκπρόσωπος επικοινωνίας), το είδος και το πρόγραμμα της εκδήλωσης, η οποία πρόκειται να οργανωθεί, η χρονική της διάρκεια καθώς και οι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν. Επιπλέον χρειάζεται να ενημερώνουν για την ανάγκη ή μη, χρήσης του οπτικοακουστικού εξοπλισμού της αίθουσας ή άλλου εξοπλισμού που ανήκει στο Θέατρο Απόλλων και να καταθέτουν ακριβές πλάνο και προδιαγραφές των σκηνικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να υποδεικνύονται μέχρι δύο άτομα ως εκπρόσωποι του διοργανωτή, τα οποία θα συνεργάζονται με το προσωπικό του Θεάτρου Απόλλων για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, καθώς και με την αρμόδια υπηρεσία για το περιεχόμενο της εκδήλωσης (σενάριο) το οποίο η αρμόδια υπηρεσία διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να ζητήσει προκειμένου να λάβει γνώση.
 • Παραχώρηση χρήσης του Θεάτρου Απόλλων δεν μπορεί να γίνει χωρίς την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο διοργανωτής οφείλει, εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης παραχώρησης χρήσης του Θεάτρου Απόλλων, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή του Συμφωνητικού Παραχώρησης Χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση η χρήση του Θεάτρου Απόλλων μπορεί να επαναδιατεθεί για άλλη εκδήλωση.
 • Η εκάστοτε εκδήλωση δεν δύναται να ανακοινώνεται πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και της υπογραφής του σχετικού Συμφωνητικού Παραχώρησης Χρήσης.
 • Ο διοργανωτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον παρόντα Κανονισμό και είναι καθ’ όλα υπεύθυνος για την αποκατάσταση ή την οικονομική αποζημίωση κάθε τυχόν φθοράς και καταστροφής που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του και αναλαμβάνει πλήρως την αστική ευθύνη προς τρίτους για την εκδήλωση του. Η παραπάνω δέσμευση πιστοποιείται με την υπογραφή του Συμφωνητικού Παραχώρησης Χρήσης από τον νόμιμο εκπρόσωπο του.
 • Η μη τήρηση εκ μέρους των διοργανωτών του παρόντος κανονισμού λειτουργίας καθώς και των όρων του Συμφωνητικού Παραχώρησης Χρήσης δίνει το δικαίωμα στον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης να διακόψει ανά πάσα στιγμή την εκτέλεση της εκδήλωσης, τη συνεργασία και να μην επιτρέπει στο μέλλον την διάθεση του χώρου στους συγκεκριμένους διοργανωτές. Στις περιπτώσεις αυτές ουδεμία ευθύνη αποζημίωσης προς τον διοργανωτή ή προς τρίτους φέρει ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης.
 • Η παραμονή στο χώρο του Θεάτρου Απόλλων γίνεται με την παρουσία του προσωπικού του θεάτρου. Για το Θέατρο Απόλλων δεν υπάρχει δυνατότητα παράδοσης κλειδιών του χώρου. Πρόβες και τεχνικές δοκιμές για την παράσταση θα πραγματοποιούνται, κατόπιν συνεννοήσεως με το προσωπικό του Θεάτρου Απόλλων, εντός του ωραρίου λειτουργίας του Θεάτρου Απόλλων και εκτός του πρωινού ωραρίου επισκεψιμότητας. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να γίνουν πρόβες και τεχνικές δοκιμές, τις ώρες αυτές μόνο εφόσον δεν παρακωλύουν την επισκεψιμότητα του Θεάτρου Απόλλων. Το ωράριο επισκεψιμότητας καθορίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης. Οι ώρες απασχόλησης του τεχνικού προσωπικού του Θεάτρου Απόλλων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις ώρες απασχόλησης όπως αυτές ορίζονται από την εκάστοτε σύμβαση εργασίας και την κείμενη νομοθεσία.
 • Ο διοργανωτής οφείλει να είναι συνεπής στις συμφωνημένες ημέρες και ώρες παραστάσεων και προβών, πάντα σύμφωνα με το ισχύον ωράριο λειτουργίας του Θεάτρου Απόλλων, και να έχει ευπρεπή συμπεριφορά προς τους θεατές και το προσωπικό του Θεάτρου Απόλλων.
 • Η παραχώρηση χρήσης των χώρων γίνεται υπό την προϋπόθεση της τήρησης από πλευράς του διοργανωτή, όλων των νομίμων προϋποθέσεων και όρων για την συγκεκριμένη εκδήλωση. Εφόσον απαιτείται η παρουσία και απασχόληση ατόμων για συγκεκριμένη εκδήλωση, αυτή βαρύνει αποκλειστικά τον διοργανωτή. Εφόσον απαιτείται για την συγκεκριμένη εκδήλωση η χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας, αυτή θα πρέπει να εκδοθεί με ευθύνη, επιμέλεια και δαπάνες του διοργανωτή, διαφορετικά ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης θα δύναται να απαγορεύει την παραχώρηση χρήσης και να καταγγέλλει αζημίως για αυτόν την συναφθείσα συμφωνία. Στην περίπτωση αυτή ουδεμία ευθύνη αποζημίωσης προς τον διοργανωτή ή προς τρίτους φέρει ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης.
 • Κατά τη λήξη της εκδήλωσης ο διοργανωτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το χώρο στην κατάσταση που το παρέλαβε, απροφάσιστα και χωρίς άλλη ενόχληση, παραιτούμενος από κάθε αντίρρηση, από οποιοδήποτε λόγο και αποδεχόμενος άνευ άλλου την αποκατάσταση κάθε τυχόν βλάβης ή φθοράς του, σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας υπηρεσίας.
 • Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης κάποιας παράστασης ή του συνόλου των παραστάσεων για λόγους ανωτέρας βίας, θα επιχειρηθεί από κοινού εξεύρεση άλλης, κοινώς αποδεκτής ημερομηνίας για την πραγματοποίησή τους. Σε περίπτωση που παράσταση ή παραστάσεις ακυρωθούν με υπαιτιότητα του διοργανωτή, και δεν ενημερωθεί τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν η αρμόδια υπηρεσία, ο διοργανωτής οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση, για κάθε μη πραγματοποιηθείσα παράσταση, το ελάχιστο αντίτιμο παραχώρησης, όπως καθορίζεται από την ισχύουσα απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ακύρωσης της παράστασης ή παραστάσεων, ο διοργανωτής αναλαμβάνει την ευθύνη ενημέρωσης του κοινού και την επιστροφή των χρημάτων από τα εισιτήρια.
 • Εφόσον εισπράττεται για την εκδήλωση εισιτήριο, το Θέατρο Απόλλων παραχωρείται με αντίτιμο χρήσης το οποίο καθορίζεται έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το αντίτιμο καθορίζεται ως ποσοστό, πλέον του εκάστοτε ισχύοντα ποσοστού ΦΠΑ, επί των καθαρών εσόδων από την πώληση των εισιτηρίων. Στην ίδια απόφαση ορίζεται και η ελάχιστη καταβολή ποσού πλέον ΦΠΑ ανά παράσταση. Το ίδιο ποσό ορίζεται και ως αντίτιμο για κάθε ημέρα πρόβας, πέραν των δύο (2) που παραχωρούνται δωρεάν. Η εκκαθάριση και καταβολή γίνεται μετά το τέλος της εκδήλωσης. Αν ο διοργανωτής της εκδήλωσης δεν προσέλθει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης για την εκκαθάριση και καταβολή του ποσού, ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης θα προβαίνει άνευ ετέρας ειδοποιήσεως σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την είσπραξή του. Η παραχώρηση χρήσης των χώρων χωρίς αντίτιμο επιτρέπεται στις περιπτώσεις που αναφέρονται ειδικά στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία τίθεται το πλαίσιο επιβολής αντιτίμου. Στην περίπτωση που δεν εισπράττεται εισιτήριο και προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Θεάτρου Απόλλων, θα εκδίδονται μηδενικά εισιτήρια με αρίθμηση, το κόστος των οποίων θα καλύπτεται από τον διοργανωτή της εκδήλωσης. Περιπτώσεις οι οποίες δεν προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, θα ρυθμίζονται κατά περίπτωση, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν σχετικής εισήγησης από την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία.
 • Δεν θα εγκρίνεται η παραχώρηση χρήσης του Θεάτρου Απόλλων σε περίπτωση που υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες από προηγούμενες παραχωρήσεις.
 • Τα εισιτήρια εκδίδονται από τους διοργανωτές στους οποίους παραχωρείται ο χώρος, οι οποίοι υποχρεούνται να τηρήσουν για την έκδοση και διάθεσή τους όλες τις κείμενες διατάξεις και να αποδώσουν αρμοδίως τους φόρους και λοιπές νόμιμες κρατήσεις. Η διάθεση των εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διαθέτει το Θέατρο Απόλλων, από το προσωπικό του θεάτρου ή διαδικτυακά. Το κόστος χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και το κόστος χαρτιού των εισιτηρίων θα επιβαρύνει τον διοργανωτή.
 • Ο διοργανωτής που κάνει χρήση του Θεάτρου Απόλλων, είναι υπεύθυνος ώστε ο αριθμός των προσώπων, τα οποία παρακολουθούν τις εκδηλώσεις τους, να μην υπερβαίνει την πληρότητα του Θεάτρου Απόλλων, δηλαδή τα τριακόσια (300) άτομα, καθώς και να τηρούνται όλοι οι κανονισμοί ασφαλείας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και την κείμενη νομοθεσία.
 • Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης έχει το δικαίωμα να διαθέσει τις θέσεις της πρώτης σειράς στην πλατεία καθώς και των θεωρείων ΘΑ15 και ΘΑ16, σε επίσημους προσκεκλημένους. Στις προσκλήσεις θα αναγράφεται ο αριθμός της θέσης και θα υπάρχει η υποχρέωση του προσκεκλημένου να επιβεβαιώσει την παρουσία του το αργότερο μέχρι μια μέρα πριν την παράσταση.
 • Η προπώληση των εισιτηρίων θα πραγματοποιείται διαδικτυακά όλο το 24ωρο και από το ταμείο του Θεάτρου Απόλλων κατά τις πρωινές ώρες επισκεψιμότητας. Κατά τις απογευματινές ώρες η προπώληση από το ταμείο του Θεάτρου Απόλλων θα πραγματοποιείται δύο ημέρες πριν την παράσταση. Η προπώληση των εισιτηρίων για επόμενες παραστάσεις σταματάει μία ώρα πριν την έναρξη της παράστασης της ημέρας.
 • Είναι δυνατή η μίσθωση του φουαγιέ και του δυτικού προαύλιου χώρου του Θεάτρου Απόλλων για τη λειτουργία αναψυκτηρίου προς εξυπηρέτηση των επισκεπτών και των θεατών, μετά από δημοπρασία και σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Οι ώρες λειτουργίας του αναψυκτηρίου θα συμμορφώνονται με τις ώρες λειτουργίας του θεάτρου.
 • Η διοργάνωση μικρών δεξιώσεων με μπουφέ είναι εφικτή κατά την διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης του Θεάτρου Απόλλων, κατόπιν αιτήματος, στο χώρο υποδοχής, στο φουαγιέ καθώς και στους εξωτερικούς χώρους, εφόσον η χωροταξία του χώρου το επιτρέπει και σε συνεργασία και με τις οδηγίες της αρμόδιας υπηρεσίας, πάντα σε συμμόρφωση με τις ώρες λειτουργίας του Θεάτρου Απόλλων. Σε περίπτωση που λειτουργεί στους χώρους αυτούς επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος, τότε θα πρέπει να ληφθεί η σύμφωνη γνώμη του μισθωτή (επιχείρησης). Ο διοργανωτής είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα και την εν γένει τακτοποίηση του χώρου με το πέρας της εκδήλωσης. Σε περίπτωση κακής χρήσης του χώρου, το προσωπικού του Θεάτρου Απόλλων, οφείλει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την τήρησή του κανονισμού και με τη συνδρομή, εφόσον αυτή απαιτείται, των αρμόδιων αρχών.
 • Είναι δυνατή η πώληση αναμνηστικών ειδών, βιβλίων και εν γένει προϊόντων σχετικών με το Θέατρο Απόλλων και τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης από το ταμείο του Θεάτρου Απόλλων.

ΑΡΘΡΟ 3- Ειδικές ρυθμίσεις προστασίας του Θεάτρου Απόλλων

 • Όλοι οι παρευρισκόμενοι στο Θέατρο Απόλλων οφείλουν να συμπεριφέρονται ευπρεπώς, σεβόμενοι την καθαριότητα και την ιστορικότητα του χώρου.
 • Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του Θεάτρου Απόλλων, σύμφωνα με τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις.
 • Απαγορεύεται στα παιδιά κάτω των δέκα ετών η πρόσβαση στα θεωρεία του πρώτου ορόφου και τους εξώστες του θεάτρου, χωρίς τη συνοδεία και την επίβλεψη ενηλίκου.
 • Απαγορεύεται η είσοδος ζώων στο χώρο του Θεάτρου.
 • Απαγορεύεται ρητώς η με κάθε μέσο διάτρηση και παραποίηση της σκηνής και του εξοπλισμού του Θεάτρου Απόλλων για την οργάνωση θεατρικών παραστάσεων και κάθε άλλης εκδήλωσης. Ο διοργανωτής οφείλει για το σκοπό αυτό να διαθέτει τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για την ασφαλή τοποθέτηση και σταθερότητα των σκηνικών του, σύμφωνα με το πλάνο που κατατίθεται και τις οδηγίες της αρμόδιας υπηρεσίας. Επίσης, φέρει την άμεση ευθύνη και είναι υπόλογος για την αρτιότητα και την ασφάλεια των δικών του εγκαταστάσεων μέσα στο Θέατρο Απόλλων, καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της εκδήλωσης και των προβών. Επουδενί η θέση των σκηνικών δεν πρέπει να παρεμποδίζει τη λειτουργία της πυροκουρτίνας που βρίσκεται κατά μήκος της αυλαίας του θεάτρου.
 • Απαγορεύεται η χρήση βεγγαλικών, αθυρμάτων και πυροτεχνημάτων, η χρήση γυμνής φλόγας, όπως σπίρτα και αναπτήρες και η εναπόθεση εύφλεκτων υλικών στους χώρους του Θεάτρου Απόλλων.
 • Ο διοργανωτής έχει την πλήρη ευθύνη για το στήσιμο, την έγκαιρη απομάκρυνση και τη φύλαξη των σκηνικών της παράστασης. Σε περίπτωση αποθήκευσης και φύλαξης σκηνικών και αντικειμένων στον χώρο του Θεάτρου Απόλλων, κατόπιν άδειας της αρμόδιας υπηρεσίας, ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης δεν φέρει ευθύνη για την καλή διατήρηση και ασφαλή φύλαξη αυτών.
 • Απαγορεύεται ρητώς η απομάκρυνση οποιουδήποτε κινητού στοιχείου / αντικειμένου του Θεάτρου Απόλλων σε άλλο χώρο. Σε περίπτωση απώλειας αντικειμένων, ο διοργανωτής οφείλει να τα αντικαθιστά.
 • Δεν επιτρέπεται η με κάθε μέσο επικόλληση σε όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες του Θεάτρου Απόλλων υλικού προβολής, που δεν πληροί την κείμενη νομοθεσία. Για το περιεχόμενο και τα πνευματικά δικαιώματα που τυχόν προβληθούν από οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο φέρει ευθύνη αποκλειστικά ο διοργανωτής. Τα υλικά προβολής των εκδηλώσεων μπορούν να αναρτώνται σε ειδικά εκθεσιακά πλαίσια καθ’ υπόδειξη του προσωπικού του Θεάτρου Απόλλων.
 • Δεν επιτρέπεται η πρόσθετη διακόσμηση του χώρου υποδοχής και της αίθουσας του Θεάτρου Απόλλων χωρίς τη συγκατάθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία σε τέτοια περίπτωση μπορεί να απομακρύνει τον πρόσθετο διάκοσμο.
 • Απαγορεύεται ρητώς η τοποθέτηση πανό εκτός των ορισμένων / οριοθετημένων σημείων που βρίσκονται στην πρόσοψη του Θεάτρου Απόλλων. Σε διαφορετική περίπτωση, το προσωπικό του Θεάτρου Απόλλων είναι υπεύθυνο για την άμεση απομάκρυνσή τους, ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεση του διοργανωτή που τα τοποθέτησε.
 • Η χρήση των τεχνικών εγκαταστάσεων ήχου και φωτισμού του Θεάτρου Απόλλων γίνεται αποκλειστικά από το τεχνικό προσωπικό του Θεάτρου Απόλλων, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των διοργανωτών.
 • Ο διοργανωτής είναι υπεύθυνος για την τήρηση των ωρών κοινής ησυχίας.
 • Το προσωπικό του Θεάτρου Απόλλων μπορεί να αξιώσει ακόμη και την αποβολή από το χώρο προσώπων, τα οποία δεν αποδέχονται συστάσεις συμμόρφωσης προς τον παρόντα κανονισμό.
 • Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (πχ πυρκαγιάς) ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης η οποία θέτει σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα των επισκεπτών/θεατών και κάθε παρευρισκόμενου, το Θέατρο Απόλλων θα τίθεται σε Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης (ΚΕΑ), οποιαδήποτε δραστηριότητα θα σταματά και το προσωπικό του Θεάτρου Απόλλων θα προβαίνει σε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την ασφαλή εκκένωση του Θεάτρου Απόλλων από τις εξόδους κινδύνου.

 

ΑΡΘΡΟ 4- Είσοδος επισκεπτών/θεατών στο χώρο του Θεάτρου Απόλλων

 • Οι επισκέπτες εισέρχονται στο χώρο του Θεάτρου Απόλλων τις οριζόμενες ώρες καταβάλλοντας το ανάλογο εισιτήριο που έχει ορισθεί για τις διάφορες κατηγορίες με τη σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Κατά την περίπτωση εκπαιδευτικών επισκέψεων στο Θέατρο Απόλλων, μαθητριών/τών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι διευθύνσεις των σχολικών μονάδων θα πρέπει να προσκομίζουν στο Θέατρο Απόλλων, το σχετικό έγγραφο της «ενημέρωσης μετακίνησης μαθητριών/τών διδακτικής επίσκεψης» που εκδίδει κάθε σχολική μονάδα ή αντίστοιχο έγγραφο με τα στοιχεία των συνοδών εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα είναι αρμόδιοι για την ασφάλεια και την επίβλεψη των παιδιών και θα μεριμνούν για τη συμμόρφωση τους προς τον παρόντα κανονισμό.
 • Δεν επιτρέπεται η είσοδος επισκεπτών μία ώρα πριν από προγραμματισμένη εκδήλωση.
 • Η είσοδος θεατών γίνεται μετά την επίδειξη του εισιτηρίου / πρόσκλησης στον αρμόδιο υπάλληλο.
 • Δεν επιτρέπεται η είσοδος θεατών στην πλατεία μετά την έναρξη της εκδήλωσης παρά μόνο σε θεωρείο και εφόσον υπάρχει διαθέσιμη θέση. Η είσοδος στην πλατεία επιτρέπεται εκ νέου μόνο σε περίπτωση διαλείμματος. Ο διοργανωτής έχει την υποχρέωση να ενημερώσει το κοινό για τα παραπάνω (με αναγραφή στα εισιτήρια κλπ).
 • Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των θεατών, το ταμείο του Θεάτρου Απόλλων σταματάει να εκδίδει εισιτήρια κατά την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της εκδήλωσης ενώ οι κρατήσεις των θέσεων παύουν να ισχύουν αν τα εισιτήρια δεν αγοραστούν μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι της ίδιας μέρας, αν η εκδήλωση είναι απογευματινή και μέχρι το μεσημέρι της προηγούμενης μέρας αν η εκδήλωση είναι πρωινή. Σε άλλη περίπτωση θα μπορούν να επαναδιατεθούν. Ο διοργανωτής έχει την υποχρέωση να ενημερώσει το κοινό για τα παραπάνω (με αναγραφή στις αφίσες κλπ).
 • Κάθε θεατής πρέπει να καταλαμβάνει την αναγραφόμενη στο εισιτήριο θέση του. Σε τυχόν κατάληψη αυτής, πρέπει να απευθύνεται στο προσωπικό του Θεάτρου Απόλλων.
 • Ακύρωση και επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου επιτρέπεται μέχρι και μία ώρα πριν την εκδήλωση και για συγκεκριμένο αριθμό εισιτηρίων (τρία ανά άτομο – 3/άτομο). Η επιστροφή θα πραγματοποιείται ανάλογα με τον τρόπο αγοράς τους, ηλεκτρονικώς ή από το ταμείο του Θεάτρου Απόλλων.
 • Απαγορεύεται η είσοδος σε άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση μέθης.
 • Οι επισκέπτες και οι θεατές θα πρέπει να είναι ευπρεπώς ενδεδυμένοι, σεβόμενοι την καθαριότητα και την ιστορικότητα του χώρου.
 • Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίμων και ποτών (πλην νερού σε μπουκάλι) σε όλους τους χώρους του Θεάτρου Απόλλων. Εξαιρούνται μόνο οι περιπτώσεις κατά τις οποίες συντρέχουν οι συνθήκες των παραγράφων 2.22 και 2.23 του παρόντος κανονισμού και μόνο για τους χώρους υποδοχής, φουαγιέ και εξωτερικούς.
 • Απαγορεύεται η άνοδος επί της σκηνής και των καθισμάτων καθώς και η φωτογράφιση στους εσωτερικούς χώρους του θεάτρου με χρήση flash.
 • Βρεγμένα αδιάβροχα και ομπρέλες αφήνονται στην γκαρνταρόμπα ή στον προθάλαμο.
 • Απαγορεύεται η βιντεοσκόπηση, ηχογράφηση, φωτογράφηση και με κάθε μέσο καταγραφή εκδήλωσης εν όλω ή εν μέρει χωρίς προηγούμενη άδεια από τους διοργανωτές και τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας. Ο εξοπλισμός τοποθετείται σε χώρο που υποδεικνύεται από το προσωπικό του Θεάτρου Απόλλων και ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά του.
 • Απαγορεύεται ρητά η χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε εκδήλωσης. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης η χρήση θα πρέπει να γίνεται στο φουαγιέ του Θεάτρου Απόλλων και χωρίς να παρεμποδίζεται η εκτελούμενη εκδήλωση.

ΑΡΘΡΟ 5 – Ισχύς του Κανονισμού

Τον Κανονισμό συμπληρώνουν οι επιμέρους αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν την καταβολή αντιτίμου παραχώρησης χρήσης κατά χώρο και ισχύουν μέχρι νεότερης τροποποίησής τους.

Ο κανονισμός ισχύει από την ημέρα έγκρισής του από το Δημοτικό Συμβούλιο, κάθε προηγούμενος κανονισμός παύει να ισχύει και δύναται να τροποποιείται με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το σύνολο των άρθρων του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας του Θεάτρου Απόλλων, όπως συμπληρώνεται και τροποποιείται, θα αποτελεί το περιεχόμενο του Συμφωνητικού Παραχώρησης Χρήσης του Θεάτρου Απόλλων.

Σε περίπτωση συμπλήρωσης ειδικών όρων, αυτοί θα εξετάζονται και θα εγκρίνονται κατά περίπτωση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Σύρου Ερμούπολης για την υπογραφή του Συμφωνητικού Παραχώρησης Χρήσης ορίζεται ο Δήμαρχος και σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, ο εκάστοτε αιρετός προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσίας, υπό της οποίας την ευθύνη λειτουργεί το Θέατρο Απόλλων.

***************

Συμπληρωματικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν τη λειτουργία του Θεάτρου Απόλλων

Τα έσοδα από την παραχώρηση χρήσης του Θεάτρου Απόλλων καθορίζονται ως εξής:

α) Ερασιτεχνικοί θίασοι/θεατρικοί – πολιτιστικοί σύλλογοι κ.λπ. που εδρεύουν στη Σύρο θα καταβάλλουν ποσοστό πέντε (5%) πλέον του εκάστοτε ισχύοντα ποσοστού % Φ.Π.Α. των καθαρών εσόδων τους από τα εισιτήρια, με ελάχιστη την καταβολή πενήντα ευρώ (50,00€)  ανά παράσταση πλέον του εκάστοτε ισχύοντα ποσοστού % Φ.Π.Α.

Επιπλέον, οι θίασοι θα καταβάλλουν πενήντα (50,00€) πλέον του εκάστοτε ισχύοντα ποσοστού % Φ.Π.Α. για κάθε πρόβα πέραν των τριών (οι τρεις πρώτες πρόβες θα είναι δωρεάν).

β) Επαγγελματικοί θίασοι/ θεατρικοί – πολιτιστικοί σύλλογοι που δεν εδρεύουν στη Σύρο θα καταβάλλουν ποσοστό δέκα πέντε (15%) πλέον του εκάστοτε ισχύοντα ποσοστού % Φ.Π.Α. των καθαρών εσόδων τους από τα εισιτήρια, με ελάχιστη την καταβολή πενήντα ευρώ (50,00€)  ανά παράσταση πλέον του εκάστοτε ισχύοντα ποσοστού % Φ.Π.Α..

γ) Για παραστάσεις στις οποίες δεν υπάρχει εισιτήριο θα παραχωρείται  δωρεάν, όπως και για παραστάσεις των οποίων τα έσοδα στο σύνολό τους θα διατίθεται για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

δ) Για διοργάνωση Φεστιβάλ θα καθορίζεται κατά περίπτωση και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής  Πολιτισμού  του Δήμου  ή του αρμόδιου για θέματα Πολιτισμού Αντιδημάρχου.

Το ποσοστό υπολογίζεται επί των καθαρών εισπράξεων (δηλαδή μείον το Φ.Π.Α.) ενώ στις περιπτώσεις που απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. θα πρέπει να προσκομίζουν σχετική απόφαση αρμόδιας ΔΟΥ.  

 
*******************